NA GÀIDHEIL AGUS AN AINMEAN-ÀITE AN ALBAINN NUAIDH

THE GAELS AND THEIR PLACE NAMES IN NOVA SCOTIA

«

NA GÀIDHEIL AGUS AN AINMEAN-
ÀITE AN ALBAINN NUAIDH

The Gaels and their place
names in Nova Scotia

logo for Gaelic in Nova Scotia